نحوه تکمیل متن چک(رول بولت خلیج فارس)

ـ حتما متن چک را با یک نوع خودکار بنویسید تا در صورت دست بردن به متن آن جعلی بودن آن مشخص شود.

ـ برای تکمیل متن چک فقط از خودکار استفاده کرده و از روان نویس و غیره استفاده ننمایید.

ـ تاریخ چک را به صورت افقی و عمودی به صورت عددی و حروف درج نمایید.

ـ رقم چک را به صورت ریالی و تومانی و به صورت عددی و حروف بنویسید.

ـ روی کلیه قسمت های تکمیل شده را با چسب شیشه ای بپوشانید یا روی آن را های لایت نمایید.

ـ جلوی تمامی قسمت های پر شده را ببندید.

ـ از صدور چک سفید امضاء جدا خودداری کنید.

ـ سعی شود چک قبل از صدور ، مهر یا امضاء نشود.

ـ در هنگام امضاء چک ، طوری امضاء شود که آثار امضاء بر روی برگه های دیگری از دسته چک حک نشود.

ـ ته برگ چک را با دقت تکمیل کنید.