تعریف رزوه:

به شیارهای مارپیچی بیرون پیچ یا درون مهره را رزوه(دنده) می گویند.

ابزار های دستی رزوه کاری(دنده کاری) قلاویز و حدیده هستند.

قلاویز برای دنده کردن داخل استوانه ها(مهره) به کار می رود در حالی که حدیده سطوح بیرونی استوانه را رزوه می کند.

*به رزوه هایی که در جهت عقربه های ساعت هستند راستگرد و به رزوه هایی که بر خلاف عقربه های ساعت هستند را چپگرد می گویند.*