سیستم های پیشبر پنوماتیکی نوار فلزی – فیدر

دستگاه فیدر یا تغذیه کننده و یا پیشبر وسیله ایست جهت جابه جا و انتقال و قرار نمودن مقدار معینی از نوار فلزی در جهت و مسیر تعیین شده در هر سیکل کاری . مقدار حرکت و جابجایی نوار فلزی تغذیه شده در دهنه فیدر به وسیله گام دستگاه قابل تنظیم می باشد .  همچنین عرض نوار نیز با استفاده از قرقره دستگاه با قابلیت تنظیم , تعیین می گردد .مراحل فیدر : دو مراصولا حله عملیات کاری در فیدر قابل انجام می باشد که هر کدام از این مراحل نیز دارای چند حرکت متعدد می باشند . مرحله اول (بارگیری) : این مرحله و قسمت با ورود جریان برق به بوبین شیر برقی (بادی)اتفاق می افتد . در این وضعیت هیچ حرکتی در نوار صورت نمی پذیرد لذا گیره ثابت فعال شده و گیره متحرک نوار را رها نموده و خود را به عقب می راند . مرحله دوم : (تغذیه) در این مرحله با قطع بوبین شیر برقی (بادی) عمل جا به جای نوار صورت می پذیرد.به طوری که با قطع جریان برق گیره ثابت نوار رارها کرده و در مقابل گیره متحرک نوار را می گیرد و به جلو می راند .توجه : طول و مدت زمان برق دار شدن و همچنین طول و زمان قطع بوبین بسیار قابل توجه و مهم می باشد علی الخصوص در مواردی که سرعتهای حداکثری برای دستگاه تععین می گردد . اگر فرمان ارسالی برای بوبین فیدر از سویچ و یا سنسور روی میله لنگ پرس می آید و از بادامک استفاده می شود باید 180 درجه از دایره بادامک برجسته باشد .