اتصال سازه با پیچ و مهره !؟ t.c bolt

درایران مبحث مهندسی ساختمان موضوع قابل توجه ومهمی می باشد.البته این امر با توجه به زلزله خیز بودن کشورمان بیشتر مورد توجه قرارمی گیرد. لذا رویکرد ونگرشی جدید به تولید صنعتی و استاندارد     

اسکلت های ساختمانی پدید آمده است.بدون شک یکی از دلایل مقاوم بودن ساختمانها در برابر زلزله برپایی اصولی و صحیح اسکلت بنا می باشد. ساختن اسکلت ساختمان با روش پیچ و مهره بدون شک به عنوان یکی ازروش های مقاوم سازی دربرابر زلزله به شمار می آیدلذا در این بین موضوع انتخاب پیچ و مهره های مناسبی که تقریبا در بیشترکشورهای پیشرفته دنیاازجمله آمریکا ژاپن وآلمان ودیگرکشورها درساخت اسکلت های فلزی ساختمان واسکلت پل ها مورد استفاده قرار می گیرد بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد .tension control bolt که  به  طور مخفف و خلاصه   t.c bolt

خوانده می شود در واقع نسل جدید از پیچ و مهره ها می باشند که نقش بسزایی نیز در ساخت اسکلت های فلزی دارند.سادگی در هنگام نصب کاهش نیروی انسانی ارتقاء سرعت نصب به چند برابردر مقایسه با مدل های

قبلی و اطمینان بالا از حصول نیروی وارد شده وکنترل چشمی ازدیگرویژه گی های این نوع از پیچ و مهره ها می باشنداز ویژگی های دیگر t.c bolt می توان به موارد زیر اشاره کرد :       

1- در هنگام بستن بسیار ساده و با سرعت بالا انجام می پذیرد

2- به دلیل خاص بودن نوع پیچ ها پس از مونتاژ به صورت چشمی میزان نیروی وارد شده قابل رویت و تشخیص می باشد.

3- این نوع از پیچ و مهره ها از نظر کمی و کیفی بسیار مقاوم تراز نوع معمولی می باشند