رول بولت غلاف معمولی(مکانیکی-انبساطی)

 

جدول مشخصات و الزامات رول بولت غلاف معمولی (مکانیکی-انبساطی)